Home
Sobre Antonio Miranda
Currículo Lattes
Grupo Renovación
Cuatro Tablas
Terra Brasilis
Em Destaque
Textos en Español
Xulio Formoso
Livro de Visitas
Colaboradores
Links Temáticos
Indique esta página
Sobre Antonio Miranda
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POESÍA CATALANA /  POESIA CATALÃ

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOAN BROSSA
(1919 — 1998)

 

Nasceu em Barcelona (1919) e faleceu na mesma cidade (1998). Foi poeta, dramaturgo, artista plástico e designer gráfico. Foi um dos fundadores do grupo e publicação conhecida como Dau-al-Set (1948), uma das principais manifestações modernas da poesia visual catalã. Envolveu-se artisticamente com o mundo visual, nunca deixando de passar por temáticas sócio-políticas, questionando sempre a ambiência da linguagem das palavras e das cores. Produziu até os últimos dias de sua vida, chegando inclusive a fazer experiências com a multimídia, que em seu tempo ainda não estava tão bem desenvolvida. João Cabral de Melo Neto foi o responsável por seu envolvimento com a poesia social. Nos últimos trabalhos, há reflexões sobre a vida e a morte. Detentor de vários prêmios, entre eles o Cidade de Barcelona (1987), a Medalha Picasso da UNESCO (1988) e o Nacional das Artes Plásticas (1992). 

Seleção e tradução de Salomão Sousa

Veja dois poemas visuais de JOAN BROSSA

 

 

TEXTOS EM CATALÁN TEXTOS EN ESPAÑOL TEXTOS EM PORTUGUÊS

 

 

POEMA GIRATORI

                                         

L'Home és un animal
mamífer amb mans i peus
que es distingeix de tots els altres
animals per la seva facultat
d'enraonar.

 

Giro el poema. Si

llegiu de nou, diu:

 

Eva significa l aqui dona vida.

Llúnia vol dir gerra del mar.

Delia vê del grec.

 

 

PRELUDI

 

Aquests versos, com
una partitura, no són més
que un conjunt de signes per a
desxifrar. El lector del poema
és un executant.

Però,
avui, deixo estar
el meu esperit en el
seu estat natural. No
vull que l'agitin pensaments
ni idees.

 

 

POEMA

 

La boira ha tapat el sol.

Us proposo aquest
poema. Vos mateix
en sou el lliure i necessari
intèrpret.

 

 

POEMA EM COLOR

 

Dilluns

dimarts

dimecres

dijous

divendres

dabata

diumenge

 

 

SEXTINA AL CINEMA D'ANDREI TARKOVSKI

 

Aquí poc reposa el públic.
Quan I'home s'encastella, bosc dels boscos,
les joies esdevenen flors, i l'aigua
amara i posa alerta tot de llibres.
La llum ens reconforta en cada vidre,
i cada gota val per una vida.

 

Aquí el cine paga amb vida.
Toca elevar i no pas ronsejar en públic.
Per sota, el pensament; per sobre, vidre.
La imatge i la paraula enllacen boscos.
El temps i la natura es passen llibres,
i l'aigua rega el cine amb una altra aigua.

 

Flueix el temps, talment aigua
que fa pujar i baixar de mort a vida.
Del present i el passat en fa cent llibres,
i la resposta ha de tenir bon públic,
perquè el fustam no entén que hi hagi boscos,
ni paga, si és ric, qui trenca un vidre.

 

Blocs de temps sobre aquest vidre
que llença el fang i deixa només l'aigua,
el film arma un muntatge on camps i boscos
entren en el rodatge, i tot és vida.
Alena I'esperit. ¿Desxifra el públic
els plans o fa ocellets amb fulis de llibres?

 

L'aigua quieta d'uns llibres
és correntía interna, i no hi ha vidre
que no mostri un reflex d'imatge al públic;
tal com fa el pensament, va jugant l'aigua
amb un corrent intern que dóna vida
als personatges a través de boscos

 

tallats en símbols. Uns boscos
que s'empobreixen si es fiquen en llibres.
Prenguem un altre estil; hi va la vida.
El temps és un immens palau de vidre.
No hi ha senyal absent sota aquesta aigua.
Respira el film en el mirall d'un públic.

 

Sovint el públic mira i no veu. Boscos,
foc, aire i aigua, al cine com als llibres,
donen al vidre una virtut de vida.

 

 

El Sol detingut

 

Què fem? O nanem?

D’on venim?

 

Però aqui hi há uma caixa de llapis

De colors.

 

 

Personatge

 

L’ardidesa del Cid

L’autoritarisme de Felip II

La volutat d’imperi de Carles V

I el cul e la véu d’Isabel la Católica 

 

 

 

BROSSA, Joan.  Sumari astral i altres poemes.  Sumário e outros poemas. Tradução de Ronald Polito.Sumario astral y otros poemas. Traducción de Pere Galceran-Uyà.   Edicó a cura de Vanderley Mendonça e Glória Bordons.   São Paulo, SP: Anauta Editorial, 2006.  80 p.  12,5x20 cm.   ISBN 85-9039-316-3    “ Joan Brossa “  Ex. bibl. Antonio Miranda

 

TEXTOS EN CATALÁN – TEXTOS EN ESPAÑOL – TEXTOS EM PORTUGUÊS

 

 

EM MIRO...

 

Em miro una estona al mirall i veig
que m´haig de conformar amb una sola
image; em canvi, penso que m´agrada
més publicar en un libre de cobertes toves
que no pas e un de cobertes dures.

 

ME MIRO...

 

Me miro un rato al espejo y veo
que tengo que conformarme con una sola
imagen; en cambio, pienso que me gusta
más publicar un libro de cubiertas blandas
que en uno de cubiertas duras.

          OLHO-ME...

          Olho-me uns instantes no espelho e vejo
          que tenho de me conformar com uma só
          imagem; em troca, penso que me agrada
          mais publicar em u livro de capa mole
          que em um de capa dura.


          CASUAL       

 

          — La vida és uma imatge de las estacions
          de l´any; i les estacions són una imatge
          de la vida —diu—. El presente és la forma
          real de tota vida —. Sé que fa d´herbolari,
          però ignoro on té la botiga.

 

          CASUAL

          — La vida es una imagen de las estaciones
          del año; y las estaciones son una imagen
          de la vida —disse—. El presente es la forma
          real de la vida —. Sé que trabaja de herbolario,
          pero ignoro donde tiene la tienda.

 

          CASUAL

          A vida é uma imagem das estações
          do ano; e as estações são uma imagem
          da vida —diz—. O presente é a forma
          real de toda a vida —. Sei que trabalha como ervanário
          mas ignoro onde fica a loja.

 

 

 

 

 

TEXTOS EN ESPAÑOL

 

 

POEMA GIRATORIO

 

El Hombre es un animal

mamífero con manos y pies

que se distingue de todos los demás

animales por su facultad

de razonar.

 

Giro el poema. Si

leéis de novo, dice:

 

Eva significa la que da vida.

Lunia quere dizer jarra del mar.

Delia viene del griego.

 

 

PRELUDIO

 

Estos versos, como
una partitura, no son más
que un conjunto de signos por
descifrar. El lector del poema
es un ejecutante.

Pero,
hoy, dejo estar
mi espíritu en
su estado natural. No
quiero que lo agiten pensamientos
ni ideas.

 

 

POEMA

 

La niebla ha tapado el sol.

Le propongo este
poema. Usted mismo
es su libre y necesario
intérprete.

 

 

POEMA EM COLOR

 

Lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

zapato

domingo.

 

 

SEXTINA A EL CINE DE ANDREI TARKOVSKI

 

Aquí poco descansa el público.
Cuando el hombre se encastilla, bosque de los bosques
las joyas se convierten en flores, y el agua
sujeta y alerta un todo de libros.
La luz nos conforta en cada cristal,
y cada gota vale por una vida.

 

Aquí el cine paga con la vida.
Toca elevar y no esconder en público.
Por debajo, el pensamiento; por encima, el cristal.
La imagen y la palabra enlazan bosques.
El tiempo y la naturaleza se pasan libros
y el agua riega el cine con otra agua.

 

Fluye el tiempo, justo como agua
que hace subir y bajar de muerte a vida.
Del presente y pasado hace cien libros,
y la respuesta tiene que tener buen público,
porque la madera no entiende que haya bosques,
ni paga, si es rico, quien rompe un cristal.

 

Bloques de tiempo sobre este cristal
que lanza el barro y deja solo el agua,
el "film" arma un montaje donde campos y bosques
entran en el rodaje, y todo es vida.
Insufla el espíritu. ¿Descifra el público
Los planos o hace pajaritas con hojas de libros?

 

El agua quieta de unos libros
es corriente interna, y no hay cristal
que no muestre un reflejo de imagen al público;
tal como el pensamiento hace, va jugando el agua
con una corriente interna que da vida
a los personajes a través de los bosques

 

tallados en símbolos. Unos bosques
que se empobrecen si son metidos en libros.
Tomemos otro estilo; nos va la vida.
El tiempo es un inmenso palacio de cristal.
No hay señal ausente bajo esta agua.
Respira el film en el espejo de un público.

 

A menudo el público mira y no ve. Bosques,
fuego, aire y agua, al cine como a los libros,
dan al cristal una virtud de vida.

 

 

El sol detenido

 

Qué hacemos? Adónde vamos?

De donde venimos?

 

Pero aqui hay uma cajá de lápices

de colores.

 

 

PERSONAJE

 

El arrojo del Cid

El autoritarismo de Felipe II

La volutad de imperio de Carlos V

E la voz e el culo de Isabel la Católica.

 

 

========================================

 

 

LES HORES

 

El rellotge no espera mai ningú.

Sempre camina.

El pensament em parla de tu.

La fantasía no mou la memoria quan t´imagino,

Quan retorno a tu amb el pensament.

No poden ésser queixes les meves paraules:

Es cosa amorosa recordar-te.

El rellotge no espera mai ningú.

Quan siguí 1'hora danar-te a buscar,

M'ho dirá.

(Només em separen de tu unes hores.)

 

 

AS HORAS

 

O relógio nunca espera ninguém.

Sempre caminha.

O pensamento me fala de ti.

A fantasia não move a memória quando te imagino,

Quando retorno a ti com o pensamento.

Não podem ser queixas as minhas palavras:

É coisa amorosa lembrar de ti.

O relógio nunca espera ninguém.

Quando for a hora de ir te buscar,

Me dirás.

(Apenas me separam de ti algumas horas.)

 

(Tradução: Vanderley Mendonça)

 

 

                            

 

TEXTOS EM PORTUGUÊS

Tradução de Salomão Sousa

 

 

POEMA GIRATÓRIO

 

O Homem é um animal

mamífero com mãos e pés

que se distingue dos demais

animais por sua faculdade

de raciocinar.

 

Giro o poema. Se

lês de novo, diz:

 

Eva significa a que dá vida.

Lúnia quer dizer jarro do mar.

Délia vem do grego.

 

 

PRELÚDIO

 

Estes versos, como

uma partitura, não são mais

que um conjunto de signos

a serem decifrados. O leitor do poema

é um executante.

Mas,

hoje, deixo ficar

meu espírito em

seu estado natural. Não

quero que pensamentos ou idéias

o agitem.

 

 

POEMA

 

A neve cobriu o sol.

Te proponho este

poema. Dele

tu mesmo és o livre e necessário

intérprete.

 

 

POEMA EM CORES

 

Segunda

terça

quarta

quinta

sexta

sapato

domingo.

 

 

SEXTINA E O CINEMA DE ANDREI TARKOVSKI

 

Aqui pouco descansa o público.

Quando o homem se encastela, bosque dos bosques

as jóias se convertem em flores, e a água

comporta e alerta um total de livros.

A luz nos conforta em cada cristal,

e cada gota vale por uma vida.

 

Aqui o cinema paga com a vida.

Cabe elevar e não esconder em público.

Abaixo, o pensamento; acima, o cristal.

A imagem e a palavra enlaçam bosques.

O tempo e a natureza se passam por livros

e a água rega o cinema com outra água.

 

Flui o tempo, justo como a água

que faz subir e descer da morte a vida.

Do presente e do passado faz cem livros,

e a resposta tem que ter bom público,

pois a madeira não entende que existam bosques,

nem paga, se é rico, quem quebra um cristal.  

 

Blocos de tempo sobre este cristal

que lança o barro e deixa só a água,

o “filme” arma uma montagem onde campos e bosques

entram na rodagem, e tudo é vida.

Insufla o espírito. Decifra o público

os planos ou faz pipas com folhas de livros?

 

A água quieta de alguns livros

é corrente interna, e não há cristal

que não mostre um reflexo de imagem ao público;

assim como faz o pensamento, vai jogando a água

com uma corrente interna que dá vida

aos personagens através dos bosques

 

esculpidos em símbolos. Uns bosques

que se empobrecem sem som metidos em livros.

Tomemos outro estilo; vai embora a vida.

O tempo é um imenso palácio de cristal.

Não há sinal ausente sob esta água.

Respira o filme no espelho de um público.

 

Com freqüência o público olha e não vê. Bosques,

fogo, ar e água, no cinema como nos livros,

dão ao cristal uma virtude de vida.

 

 

O sol detido

 

O que fazemos? Aonde vamos?

De onde viemos?

 

Mas aqui há uma caixa de lápis

de cores.

 

 

PERSONAGEM

 

A ousadia de El Cid

O autoritarismo de Felipe II

A vontade de império de Carlos V

A voz e o cu de Isabel a Católica.

 

 

Página publicada em fevereiro de 2008Voltar para a  página da España Topo da Página Click aqui

 

 

 
 
 
Home Poetas de A a Z Indique este site Sobre A. Miranda Contato
counter create hit
Envie mensagem a webmaster@antoniomiranda.com.br sobre este site da Web.
Copyright © 2004 Antonio Miranda
 
Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Home Contato Página de música Click aqui para pesquisar