Home
Sobre Antonio Miranda
Currículo Lattes
Grupo Renovación
Cuatro Tablas
Terra Brasilis
Em Destaque
Textos en Español
Xulio Formoso
Livro de Visitas
Colaboradores
Links Temáticos
Indique esta página
Sobre Antonio Miranda
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POESÍA ESPAÑOLA – POESÍA GALLEGA
Coordinación: AURORA CUEVAS CERVERÓ

 

MANUEL ALVAREZ TORNEIRO

 

Manuel Álvarez Torneiro, nado na Coruña o 7 de xullo de 1932, é un xornalista e poeta galego. Cursou estudos na Escola Superior de Altos Estudos Mercantís da Coruña. Despois de desempeñar varios traballos entrou a traballar en La Voz de Galicia. Foi un dos fundadores do grupo poético Amanecer nos anos 1950 na Coruña.

Foi nomeado membro de honra da Asociación de Escritores en Lingua Galega en 2011. En 2013 recibiu o Premio Nacional de Poesía[1], o primeiro poeta en recibir este premio cun libro en lingua galega.

 

TEXTOS EM GALLEGO -  TEXTOS EN ESPAÑOL – TEXTOS EM PORTUGUÊS


ALVAREZ TORNEIRO, Manuel.  Os ángulos da brasa. Los ángulos de la brasa.  Traducción de Teresa Seara. Madrid: Visor Libros,  2013.   251 p.  12,5x20 cm.  (Colección Visor de Poesia, vol. DCCCLVI)   “ Manuel Álvarez Torneiro “ Ex. na bibl. Antonio Miranda

 

MUNDO

 

Hai unha pedra-mundo reiterada.

Hai lameiros sen fondo,

gorgolas que desovan tristísimos invernos,

e hai millóns de cadáveres, e insomnes, e alienados,

e pulsións vergonentas, e borra e analíticas,

e fames selectivas,

e un fastio que nunca alcanza a ser catástrofe

e, sen embargo, fai que neve cruelmente

e minta o calendário.

 

Canto outono este intre no bosque de Bomarzo

se miro estas acácias!

 

E hai converxencias de razón cainita,

seres asemellados pola sombra,

instantáneas do reino da podremia,

suicidas que choran humanizando o espello.

E números rosmando, insatisfeitos sempre.

E mendigos con cans perturbando os domingos.

 

Que vello vai Platero!

Que vello o libro que xá era vello,

e as virxilianas tardes de parral e postigo!

 

 

MUNDO

 

Hay una piedra-mundo reiterada.

Hay prados sin fondo,

gárgolas que desovan tristísimos inviernos,

y hay millones de cadáveres, e insomnes, y alienados,

y pulsiones vergonzantes, y poso y analíticas,

y hambres selectivas,

y un hastío que nunca alcanza a ser catástrofe

y, sin embargo, hace que nieve cruelmente

y mienta el calendario.

 

¡Cuánto otoño este instante en el bosque de Bomarzo

si miro estas acacias!

 

Y hay convergencias de razón cainita,

seres asimilados por la sombra,

instantáneas del reino de la podredumbre,

suicidas que lloran humanizando el espejo.

Y números refunfuñando, insatisfechos siempre.

Y mendigos con perros perturbando los domingos.

 

¡Qué viejo está Platero!

¡Qué viejo el libro que ya era viejo,

y las virgilianas tardes de parral y postigo!

 

 

UN DE TANTOS

 

Apuntouse ao inmediato que era a eira,

a brétema plural, a certa espiña

igualmente plural, multiplicada.

 

Apuntouse a unha herdanza

que non deu máis de si

que soños enganosos

e campos societários

sementados de espadas

como mais tarde soubo.

 

Exerceu de si mesmo.

Foi o primeiro de si mesmo, sempre.

 

Camiñou declinante

entre as vodas do século

e un anticipo de futuro morto.

 

Obedeceu ás chuvias fortuitas,

a esa abstracción bovina

que teñen certas tardes

que xá nada revelan.

 

Ensimesmouse

nas araneiras dos ensimesmados.

 

Perdeu o tren aquel que xá nonpasa.

 

Foi terrenal reverso da ledicia

sen coñecer a Hölderlin.

 

Non se sabe o seu nome que é o de tantos.

 

 

UNO DE TANTOS

 

Se apuntó a lo inmediato que era el prado,

la niebla plural, cierta espina

igualmente plural, multiplicada.

 

Se apuntó a una herencia

que no dio más de sí

que sueños engañosos

y campos societarios

sembrados de espadas

como más tarde supo.

 

Ejerció de sí mismo.

Fue el primero de sí mismo, siempre.

 

Caminó declinante

 

entre las bodas del siglo

 

y un anticipo de futuro muerto.

 

Obedeció a las lluvias fortuitas,

a esa abstracción bovina

que tienen ciertas tardes

que ya nada revelan.

 

Se ensimismó

en las telarañas de los ensimismados.

 

Perdió el tren aquel que ya no pasa.

 

Fue terrenal reverso de la alegría

sin conocer a Holderlin.

 

No se sabe su nombre que es el de tantos.

 

 

 

TRISTEZA

 

De súpeto, a tristeza.

A hora das arañas.

Un arlequín durmido no cansazo.

O néon asasino elas orquídeas.

A asfixia do inhóspito.

 

De súpeto, a tristeza:

a túa flor onte pensada

e hoxe neve.

 

E un concerto de frautas

contrarias e unánimes.

As máscaras do mundo.

Os miradores cegos.

E un animal lambendo a sua morte.


 

TRISTEZA

 

De repente, la tristeza.

La hora de las arañas.

Un arlequín dormido en el cansancio.

El neón asesino de las orquídeas.

La asfixia de lo inhóspito.

 

De repente, la tristeza:

tu flor ayer pensada

y hoy nieve.

 

Y un concierto de flautas

contrarias y unánimes.

Las máscaras del mundo.

Los miradores ciegos.

Y un animal lamiendo su muerte.

 

 

BARRIO-NOITE

 

A mesa sempre tivo unha emoción dunnida,

as rosas do poema en cancións transmutadas,

un pan pobre e o medo de que non nos chegase

e os días vistos que nunca amenceron.

 

Subía polos patios aquel son da penuria:

voces desfalecidas do arrabalde vecino,

as imposibles culpas dos libres de pecado

e unha bruma de fume e un cheiro a col cocida.

 

E unha esperanza gángster de posguerra,

un neorrealismo de esparto e barbitúrico,

unha furia civil, domesticada,

a reclusión da vida...

 

E aquel inesperado que vestía de negro.

E aquel que viña ler un papel que falaba

dun desafiuzamento.

 

 

BARRIO-NOCHE

 

La mesa siempre tuvo una emoción dormida,

las rosas del poema en canciones transmutadas,

un pan pobre y el miedo de que no nos llegase

y los días vistos que nunca amanecieron.

 

Subía por los patios aquel sonido de la penuria:

voces desfallecidas del arrabal vecino,

las imposibles culpas de los libres de pecado

y una bruma de humo y un olor a col cocida.

 

Y una esperanza gánster de posguerra,

un neorrealismo de esparto y barbitúrico,

una furia civil, domesticada,

la reclusión de la vida...

 

Y aquel inesperado que vestía de negro.

Y aquel que venía a leer un papel que hablaba

de un desahucio.

 

 

QUE DÍA CHEGA?

 

Que día chega agora a este abandono?

Que mércores principia?

 

Que agarda a luz

que volve á grande espera?

Que paciencia?

O abandono das viñas?

O da vixilia, acaso?

Que vésperos de nada novamente?

Quizais aquel que limpa o vidro da esperanza

e fai seu o preludio relampante,

o visionario logro?

Os do pauto coa sombra

que mancha o contraluz dos satisfeitos?

Os que viven no espello?

Os que escriben dun cisne, sublimados, espidos?

Os inocentes pero irrelevantes?

Os da filosofía

da resignación... ?

 

 

¿QUÉ DÍA LLEGA?

 

¿Qué día llega ahora a este abandono?

¿Qué miércoles principia?

 

¿Qué aguarda la luz

que vuelve a la gran espera?

¿Qué paciencia?

¿El abandono de las viñas?

¿O de la vigilia, acaso?

¿Qué vísperas de nada nuevamente?

¿Quizás aquel que limpia el vidrio de la esperanza

y hace suyo el preludio destellante,

el visionario logro?

¿Los del pacto con la sombra

que mancha el contraluz de los satisfechos?

¿Los que viven en el espejo?

¿Los que escriben de un cisne, sublimados, desnudos?

¿Los inocentes pero irrelevantes?

¿Los de la filosofía

de la resignación...?

 

 

 

 

TEXTOS EM PORTUGUÊS
Tradução: Antonio Miranda

 

MUNDO

Há uma pedra-mundo reiterada.
Há prados sem fundo,
gárgulas que desovam tristíssimos invernos,
e há milhões de cadáveres, e insones, e alienados,
e pulsações envergonhantes, e pouso e analíticas,
e fomes seletivas,
e um fastio que nunca alcançaser catástrofe
e, no entanto, faz que neve cruelmente
e minta o calendário.

Quanto outono este instante no bosque de Bomarzo
se miro as acácias!

E há convergências de razão vingativa,
seres assimilados pela sombra,
instantâneos do reino da podridão,
suicidas que choram humanizando o espelho.
E números rosnando, insatisfeitos sempre.
E mendigos com cães perturbando os domingos.

Que velho se vê Platero!
Que velho o livro que já era velho,
e as virgilianas tarde de parreira e postigo.

Que cirúrgico o tempo!
Que velho está Marc Chagall!
Que velho o Shakespeare,
e aquele abril de Schubert!
E aquele pecado em chamas consagrado.
Que velha tanta dívida: apagada com  corpo,
todas as rebentadas costuras do desejo.

E a cinematográfica mentira.
E a estética burguesa em papelão.

Que derrota esse lince que nos mira!
Que velha está a morte, inclusive a criança
que hoje cumpriria cinco anos!

E há muros lá no fundo:
uma Europa ecumênica e terrível,
crimes de mecânica perfeita,
e uma paginação desencantada,
um fagote incontido à meia tarde,
uma vida pendente de uma goteira,
uma memória para não dar a volta
e algo que sempre vive de joelhos.

E esse morto que passa desperto,
tão contrário ao correto.

Que velho está este dia
que nada de novo trouxe!

 

UM DE TANTOS

Orientou-se ao imediato que era o prado,
a bruma plural, certa espinha
igualmente plural, multiplicada.

Orientou-se a uma herança
que não deu mais de si
que sonhos enganosos
e campos societários
semeados de espadas
como mais se soube.

Exerceu de si mesmo.
Foi o primeiro de si mesmo, sempre.

Caminhava declinante
entre as bodas do século
e uma antecipação de futuro morto.

Obedeceu as chuvas fortuitas,
a esta abstração bovina
que ostentam certas tardes
que já não revelam nada.

Ensimesmou-se
nas teias de aranha dos ensimesmados.

Perdeu o trem aquele que já não passa.

Foi terrenal reverso da alegria
sem conhecer Hölderlin.

Não sabe seu nome que é de tantos.

 

TRISTEZA

De repente, a tristeza.
A hora das aranhas.

Um arlequim dormido de cansaço.
O neon assassino das orquídeas.
A asfixia do inóspito.

De repente, a tristeza:
tua flor ontem pensada
e hoje neve.

E um concerto de flautas
contrárias e unânimes.
A máscara do mundo.
Os miradores cegos.
E um animal lambendo a própria morte!.

 

          BAIRRO-NOITE

          A mesa teve sempre uma emoção dormida,
          as rosas do poema em canções transmutadas,
          um pão pobre e o medo de que não chegasse
          e os dias vistos que nunca amanheceram.

          Subia pelos pátios aquele som da penúria:
          vozes desfalecidas do subúrbio vizinho,
          as impossíveis culpas dos livres de pecados
          e uma bruma de fumaça e um odor a couve cozida.

          É uma esperança gangster de pós-guerra,
          um neorrealismo de esparto e barbitúrico,
          uma fúria civil, domesticada,
          a reclusão da vida...

          E aquele inesperado que se vestia de negro.
          E aquele que vinha ler um papel que falava
          de um despejo.

 

          QUE DIA CHEGA?

          Que dia chega agora a este abandono?
          Que quarta-feira se inicia?

          Que aguarda a luz
          que regressa à grande espera?
          Que paciência?
          O abandono dos vinhedos?
          Ou da vigília, por acaso?
          Que vésperas do nada novamente?
          Talvez aquele que limpa o vidro da esperança
          e faz seu o prelúdio lampejante,
          o visionário logro?
          Os do pacto com a sombra
          que mancha a contraluz dos satisfeitos:
          Os que vivem no espelho?
          Os que escrevem do cisne, sublimados, nus?
          Os inocentes, mas irrelevantes?
          Os da filosofia
          da resignação...?

Página publicada em setembro de 2014.


 

 

 
 
 
Home Poetas de A a Z Indique este site Sobre A. Miranda Contato
counter create hit
Envie mensagem a webmaster@antoniomiranda.com.br sobre este site da Web.
Copyright © 2004 Antonio Miranda
 
Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Click aqui Home Contato Página de música Click aqui para pesquisar